2020-03-24 /ver 7.5.2.0/

-Oprava: nastavenia atribútov počas prepínania referenčných súborov

-Oprava: chyba pri načítavaní kresby obsahujúcej šrafy /miznúce texty/

-Nové: protokol VGI – kontrola polohy  značky a parcelného čísla

2020-03-04

-Oprava: import STX

-Nové: import DXF/DWG, mierka kresby

2020-03-01

-Oprava: DBF 3, parcelné čísla so znakom „-“

2020-02-19

-Nové: Export VGI, trieda bodu pre nečíselne body

-Nové: Hlavička súboru CSV (info o vlastníkoch parciel)

2020-01-06 

-Nové: pre automatickú tlač LV v formáte PDF v module DBF3 bola pridaná tlačiareň Microsoft Print to PDF

2019-12-20 

-Nové: Nová verzia programu , Geoplot 7.5. Nové funkcie sú popišané v menu Novinky

-Nové: Nová verzia modulu DBF (ver. 3)

2019-12-19

-Oprava: tlač, tabuľka čiar

2019-11-27

-Oprava: import VGI

2019-11-21

-Oprava: export DWG/DXF, kópia objektov

2019-11-09

-Oprava: VGI vrstva TARCHY, štatistika - značky

2019-03-25

-Oprava: import DWG/DXF

2019-03-14

-Oprava: tlač, info o lomových bodoch parciel

2019-03-12

-Oprava: import DWG/DXF, definícia výrezu, info o požitých vrstvách

2018-04-18

-Oprava: DTM, popisy tlačítok

2018-04-16

-Oprava: VGI, značky čiarové

-Oprava: import DXF

-Oprava, polárne vytyčovanie prvky, kópie bodov

2018-03-16

-Oprava: voľba prvkov  ručným výberom

2018-03-15

-Oprava: výškopis, editácia 3-uholníkov

-Nové: DXF, súradnica Z cyklických značiek

-Oprava: import VGI, kontrola súboru VRSOBJ.DEF

2018-03-14

-Oprava: výškopis, minimálna výška

2018-03-13

-Oprava: farba kópii značky z referenčného súboru

2018-03-09

-Oprava: export DXF, definícia značiek

-Oprava: export SUR, zrušené body

-Oprava: import VGI , kontrola parciel

2018-02-20

-Oprava: proces aktualizácie

-Oprava: definícia čiar VGI

-Oprava: import VGI , chybové hlásenia

2018-02-18

-Oprava: import VGI

-Oprava: nová definícia hlavičky DXF

-Oprava: body, zmrazená vrstva

-Nové: Súradnica Z značiek na čiare

2018-02-16

-Oprava: import VGI

2018-02-15 

-Nové: Súradnica Z textu, pri umiestnení textu paralelne s čiarou (vypočítaná z polohy kurzora na  zvolenej úsečke) .

2018-02-02 

-Oprava: import VGI – oprava smeru chybné zapísaných parciel (vznikala záporná výmera), objekty zapísané bez atribútov len s textom

2018-01-20 

-Oprava: Ohrada

2017-12-15 

-Nové: Nová verzia programu , Geoplot 7.3. Nové funkcie sú popišané v menu Novinky

2017-12-08

-Oprava: mierka značiek

-Oprava: import DXF

2017-11-29

-Oprava: medzera v názve súboru

2017-11-11

-Oprava: export DXF

-Nové:  parameter v GEOPLOT.INI pre určenie spôsobu zobrazovania textu v zátvorkách. Bez parametru budú použite zátvorky okrúhle. 

            Použitie:   Zátvorky="[";"]"

2017-10-10

-Oprava: export VGI

2017-10-09

-Oprava: modul Výškopis

2017-10-06

-Oprava: modul Výškopis

-Oprava: export VGI

2017-09-14

-Oprava: orezanie pomocou ohrady

-Oprava: tabuľka čiar pre VGI

2017-08-17

-Oprava: modul Profil

-Oprava: odstránenie nepoužitých značiek DXF

2017-08-10

-Oprava: kopia z referenčného súbor, vypnuté súbory

-Oprava: export DXF, mierka pre definíciu čiar

2017-08-03

-Nové:  Export DXF, ignoruj hrúbku

-Nové:  Vytyčovanie, voľba bodov pomocou ohrady

-Nové:  minimalizácia kresby, odstránenie nepoužitých značiek DXF

-Oprava: kopia budú z referenčného súboru, popis bodu

-Oprava: tabuľka farieb pre tlač, farba referenčného súboru

-Oprava: automatická aktualizácia

2017-06-27

-Oprava: tabuľky pre export VGI

-Drobné opravy v module Výškopis.

2017-03-30

-Oprava: export CSV, atribúty

-Nové:  kópia objektov z referenčného súboru preberá aj body

2017-03-13

-Oprava: import DWG

-Oprava: aktualizácia tabuliek pre export VGI

2017-03-08

-Oprava: aktualizácia tabuliek

2017-02-15

-Oprava: kopírovanie z referenčného súboru

-Nové:  pre uzavreté čiary (ktoré vznikajú spájaním čiar tvoriacich rozsah vecného bremene počas exportu vrstvy TARCHY do VGI) pribudla v menu Uprav- čiaru možnosť zobraziť vnútro (podobne ako v prípade parciel).

2017-02-12

-Oprava: Export VGI, vrstva TARCHY

2017-02-08

-Oprava: Modul Výškopis, voľba výškových bodov

2017-02-02

-Oprava: Výškové šrafy

-Oprava: Modul Výškopis, tvorba vrstevníc

-Oprava: Modul Výškopis, výpočet kubatúr, skrátený protokol.

-Nové: Modul Raster, doplnený ďalší typ  transformácie súborov CIT

2017-01-08

-Nové: VGI, vrstva TARCHY (dodatok č.22/2016 k usmerneniu USM_UGKK_SR_13/2013)

-Nové: Tabuľka čiar doplnená o kód K=19

2016-12-21

-Oprava: tvorba značiek (prázdne vnorené značky)

-Oprava: uschovanie počtu desatinných miest

2016-12-07

-Oprava: tlač

-Oprava: miznúci symbol zrušenej značky

2016-11-17

-Oprava: export DWG, body

-Oprava: uschovanie parametrov bodov

2016-10-13

-Oprava: kópia značky

-Oprava: modul Profil

2016-10-09

-Oprava: chybný zápis čísla vrstvy ak je vrstva>64

-Oprava: zobrazovanie textov v značkách

-Oprava: automatická aktualizácia

2016-09-20

-Oprava: Ortogonálna metóda, zaokrúhľovanie

-Nové: Topológia: preberanie popisu bodu z referenčného súboru

2016-09-15

-Nové: Automatická aktualizácia programu

2016-09-09

-Oprava: Referenčný súbor– tabuľka vrstiev16-09-08

-Oprava: Načítane súbor PRE – tabuľka vrstiev

2016-09-06

-Oprava: Dvojíte podčiarknutie textu.

-Oprava: Kresba zapísaná vo verzii 7.2 tratila objekty pri otváraní v starších verziách

-Oprava: Orezávanie kresby voľbou objektov

-Oprava: Export DXF/DWG – tabuľka vrstiev zapísaná v DXF/DWG obsahuje len vrstvy od 0 až max. použitú. Doteraz  platilo 0 až 999.

2016-08-18 

-Nové: Nová verzia programu , Geoplot 7.2. Nové funkcie sú popišané v menu Novinky

2016-06-27

-Oprava: Kopia objektu z referenčného súboru – značka DRP mizla po odpojení referenčného súboru.

2016-05-16

-Oprava: Chyba pri zápise na disk, ktorá vznikala pri pokuse o zapísanie súboru ak predchádzajúci zápis nebol ešte dokončený (krátky interval zápisu, preťažený disk).

2016-04-14

-Oprava: Modul PPú

2016-03-14

-Oprava: import DXF

2016-03-11

-Oprava: export DXF

-Oprava: Kóty hromadne

2016-03-03

-Oprava: Export VGI

2016-02-14

-Nové: Modul Výškopis ver. 3.0

2016-02-02

-Oprava: DXF

2016-01-27

-Oprava: Modul Výškopis

2015-08-20

-Oprava: Tlač

2015-07-31

-Oprava: Tlač

-Oprava: Import DXF – uzavreté krivky

-Oprava: Parametre obrazovky, formát ČB

2015-05-20

-Oprava: Orezávanie pomocou ohrady - pre zisťovanie polohy objekty objektu používaná bola aj poloha textu parcely, od teraz len lomové body

-Oprava: Parametre obrazovky, Sieť – farba vrstva a hrúbka nedali sa meniť

-Oprava: Ortogonálna metóda, zaokrúhľovanie. Prejavuje sa pri výpočte súradníc v mm

-Oprava: Transformácia kresby, poloha 2. výšky bodu

-Nové: Import STX - voľba formátu

-Nové: Výpočty - pre vypočítaný bod je použitá najhoršia kvalita použitých bodov

-Nové: DXF - ak nie je nainštalovaná knižnica pre DXF program vytvorí v pracovnom priečinku Geoplotu súbor G.BAT a výpise pokyny pre inštaláciu

-Nové: VGI - kontrola polohy značky počas exportu VGI, výsledok je zobrazený v protokole

-Nové: VGI - kontrola počas exportu VGI, otočenie značky DRP na sever pre zvolenú vrstvu

-Nové: VGI - nová tabuľka čiar  podľa  USM_UGKK SR_13/2013

2014-08-14

-Oprava: Tlač referenčných súborov bola len jednofarebná

-Oprava: Uzavretie čiary na prvý bod pri kreslení „vždy kolmo“

-Nové: Modul Profil – presnosť staničenia

2014-07-28

-Oprava: Menu Parametre- Obrazovka

2014-07-22

-Oprava: Zachytávanie na čiary tvoriace značky načítané z DXF/DWG nefungovalo ak mierka značky bola menšia ako 1/1000 alebo väčšia ako 1000

-Nové: Úprava bodu a textu ČB/VB/2.VB podľa hodnoty 2.VB (2.výška bodu)

-Nové: Omerné môžu byť počítane aj s použitím 2. VB (šikmá a zvislá omerná)

2014-07-17

-Oprava: dĺžka čiary v statuse bola počítaná ako 3D

-Oprava: Topológia- Spojnice: ak kresba obsahovala nečíselné body program priraďoval bodu hodnotu T z nečíselného bodu o totožných súradniciach.

-Nové: Topológia: 2. výška bodu je preberaná z bodov z referenčného súboru

-Nové: Modul PPú, Vytyčovací náčrt: viac mien program umiestňuje pod parcelné číslo, hromadný presun mien a výmery súčasne s parcelným číslom.

2014-06-29

-Oprava: chyba v menu Parametre bodu,  po poslednej aktualizácii

-Oprava: umiestňovanie čiary, oblúk pomocou 3-bodov -  cela čiara bola konvertovaná na krivku

2014-06-23

-Oprava: bod ako identický je možné nastaviť v menu pre úpravu Č.B . Doteraz identický bod vznikal len pri importe VGI

-Oprava: po uschovaní kresby program nenačítal nastavené poradie zobrazovania vrstiev 

-Oprava: ak mierka referenčnej kresby bola iná ako 1000 program chybne zobrazoval veľkosť textov a značiek

-Oprava: orezávanie pomocou ohrady vynechávalo čiary prechádzajúce cez ohradu, ktoré nemajú lom bod vnútri ohrady

-Oprava: import zoznamu bodov s kódmi pre tvorbu kresby - bod ako značka zobrazoval sa len ako značka, ak súradnice boli v milimetroch – pre bod súradnice program zaokrúhľoval pre značky NIE

-Oprava: DBF kontrola výmer pre ROEP-OR

-Nové: modul DTM

2014-04-02

-Oprava: Zruš bod na čiare, pri voľbe „Zrušiť aj lomový bod čiary“ namiesto lomu bola zrušená cela čiara

2014-03-31

-Nové: Automatické vytváranie mapových listov mierky 2880

-Oprava: parametre prienikov, chybný zápis definičného súboru

2014-03-26

-Oprava: export DXF, poloha textov

-Oprava: Gdbf, problém s importom súborov FUVI obsahujúcich v poznámke znak  „nový riadok“

2014-03-23

-Oprava: zruš/obnov úsečku

-Nové: Úprava čiary: parametre pre kubickú krivku

2013-12-18

-Oprava: import DXF

-Oprava: import DGN ver 7 – kódovanie textov

-Oprava: prieniky, doplňovanie parcelných čísiel na mapových listoch

-Nové: Modul PROFIL, doplnené siete a chráničky

2013-10-17

-Oprava: kopia bodu z referenčného súboru

-Oprava: zobrazenie kvality bodu

2013-10-16

-Oprava: spôsob zachytávania vo funkcii Umiestni Bod

2013-10-15

-Oprava: úprava objektov pomocou tabuľky Zobrazenie- Zoznam objektov

2013-10-14

-Oprava: referenčné súbory (mierka kresby)

-Oprava: úprava objektov pomocou tabuľky Zobrazenie- Zoznam objektov (urýchlenie procesu)

-Oprava: spôsob zachytávania vo funkcii Umiestni Objekt

-Nové: modul PROFIL

2013-09-26

-Oprava: referenčné súbory

2013-09-18

-Oprava: transformácia kresby, po zadaní tr. bodov program menil typ transformácie z helmertovej na afinnú

2013-09-11

-Nové: V menu Tlač pribudla možnosť vytvárať tlačové súbory vo formáte PNG

-Oprava: prieniky dávkou, program ignoruje veľkosť písmen pre hodnoty atribútov

-Oprava: parcelné číslo zobrazované vo formáte zlomok

2013-08-07

-Nové: Po prvom načítaní kresby uschovanej ako výrez program spusti funkciu „Kontrola atribútov“, ktorá odstráni všetky nepoužité atribúty. Funkcia „Kontrola atribútov“ je dostupná v menu Parametre- Tabuľky- Atribúty- Sety.

-Nové: V menu Kontrola objektov pribudla nová funkcia: „Kontrola polohy textu parcelného čísla“. Funkcia nájde parcelné čísla, ktorých referenčný bod je mimo obvod parcely. Nájdené parcelné čísla môžu byť posunuté do stredu parcely alebo zvýraznené. Parcelné číslo vyvedené pomocou šípky nie je kontrolované.

-Nové: Zobrazovanie kvality bodu.

-Oprava: funkcia Upgrade vo verzii 7.1

-Oprava: otváranie kresby obsahujúcej referenčný súborov dvojklikom na súbor PRS

2013-07-12 

-Nové: Nová verzia programu , Geoplot 7.1. Nové funkcie sú popišané v menu Novinky

-Aktualizácia verzie 7.0 tyká sa len spôsobu prepisovania HW kľúča

2013-04-30 

-Import DWG

-formát textu bol doplnený o symbol „=“, používaný pre zrušené čísla bodov.

-opravená chyba v transformácii rastra, ktorá vznikala ak došlo k prekresľovaniu obrazovky počas zápisu transformačného kľúča na disk.

-opravená chyba vo funkcii Transformácia kresby. Pre transformáciu podobnostnú v menu štatistika program po vypnutí nadbytočných/chybných bodov neprepočítaval transformačný kľuč 

-opravená: hromadné vyrovnanie parcelných čísiel presúvalo aj parcelné číslo parciel, ktoré obsahujú šípku k parcelnému. Číslu

-oprava: v menu Parametre objektov– typ Databázy program ignoroval platnú hodnotu, zobrazoval ako typ databázy prvú položku v zozname

2013-01-15 

Import DWG

2013-01-09 

Tvorba prienikov:  oprava číslovania dielov

2013-01-06 

Tvorba prienikov:  oprava chyby

Aktualizované knižnice pre HW kľúč Sentinel Superpro (podporuje Win8) .

2012-12-17 

Výpočty –Transformácia -Presun : po zadaní presunu program menil transformáciu na afinnú

Počas presunu čiary, ktorá je hranicou parcely, nepresúval sa bod bol ak bol zobrazovaný ako značka.

2012-12-14 

-zoznam skupín objektov pre export CSV je usporiadaný abecedne, zobrazia sa len skupiny použité v kresbe.

-pri spustení program obnovuje poslednú polohu a veľkosť okna.

-uschovanie parametrov pre  IMP/EXP VGI (Odstrániť totožné čiary, Vynechať body, Kontrola DBF, Nečíselné body)

2012-12-06 

-farba prečiarknutia značky v tlači bola čierna.

-uprav text: <ENTER> pre potvrdenie zmeny pre aktuálny text

2012-12-01 

-protokol výpočtov (súbor *.ZAP) bol prepisovaný protokolom funkcie Vytyčovanie prvky (súbor *.VYT).

-funkcia Výpočty-  Pretínanie z dĺžok: body bolo možné zadať len pri vstupe do funkcie.

-orezanie kresby pomocou ohrady zneprístupňovalo atribúty.

-export DXF: body zobrazované ako krížik boli po export 10- krát väčšie.

-Parametre prienikov sa dajú konfigurovať v programe.

-Zobrazovanie smeru čiary  (Parametre - Obrazovka – Iné ).

-Otočenie zvolenej čiary: Ctrl+Alt+S. Smer čiary môže byť dôležitý pri exporte vrstvy KATUZ.

-Problémy s WIN 7 64. Program prestal fungovať pri kliknutí mimo bodu, ak bolo nastavené zachytávanie na bod.

            V súbore GEOPLOT.INI pribudol parameter WIN64.

            Hodnota WIN64=1 : zvuková signalizácia upozorňujúca, že kurzor nebol zachytený na zvolený prvok je vypnutá.

            Hodnota WIN64=0 : program funguje tak ako doteraz.