2023-05-16 

Modul Raster verzia 4

 

1.      Zrýchlené zobrazovanie ortofoto rastrov

Pre rýchlenie zobrazovania program vytvára pomocné pracovné súbory. Pre už stiahnuté ortofoto rastre je možné vytvoriť pomocné súbory v menu Funkcie- Raster. Pre rastre WMS pomocné súbory sú vytvárané automaticky.

2.       Import rastrov pomocou služby WMS

Rastre sú importované vo veľkosti mapových listov mierky 1000. Importované sú len rastre pokrývajúce územie v rámci aktuálnych limit kresby alebo územie ohraničené ohradou. Veľkosť pixela rastrov WMS je 20cm. Importované rastre a pomocné rastre sú zapísane do priečinka Raster\WMS. Veľkosť jedného rastrového súboru je okolo 20MB. Rastre sú pripojené kú kresbe tak isto ako rastre pripojene pomocou menu Súbor- Spojiť (sú zobrazené v menu Raster). Služba WMS je dostupná v menu Súbor- Import rastrovaných súborov. Zobrazovanie rastrov funguje off-line po stiahnutí súborov,

3.      Import rastrov pomocou služby WMTS

Pomocou služby WMTS je možné zobrazovať rastre on-line. Rastrové súbory sú malé a sú sťahované priebežne počas posunu obrazovky či zväčšovania.  Pre urýchlenie zobrazovania  sú už zobrazené rastre uschované v priečinku Raster\WMTS. Veľkosť pixela rastrov WMTS je 28cm. Služba WMTS je dostupná v menu Súbor- Import rastrovaných súborov

4.      Vrstva

K rastrom je možné priradiť vrstvu tak ako k ostatným prvkom kresby.

 

2022-11-21 

Nová verzia programu GEOPLOT 7.6

 

1.      Súbory DWG DXF

Import a export bol prispôsobený aktuálnym súborom DXF/DWG (napr. dlhé názvy vrstiev, prvok MTEXT, hrúbka čiar). Ako základný formát DXF v Geoplot používa formát AutoCAD 2000 (rýchlejší zápis bez konverzie).

2.      Súbory DGN

Doplnený import 3D kresby

3.      Multitext

Nový prvok umožňuje vytvárať viacriadkové texty. Blok textu je presúvaný ako celok.

4.       VGI: atribúty vo vrstve TARCHY

Pomocou atribútov je možné zapísať do VGI viac nezávislých objektov v TARCHY (každý obsahuje inú hodnotu atribútu).

TARCHY export:                VRS=TARCHY;CAST=(SET)=VB;ATR=ATR=(SET);TYP=VEC;

Atribúty pre TARCHY využívané sú aj počas importu VGI

TARCHY import:                VRS=TARCHY;ATR=ATR=(SET);TYP=LIN;

5.      Parametre značiek

Pre umiestňované značky je možné preddefinovať vrstvu, farbu, hrúbky a mierku.

6.      Nové podporované formáty súborov SHP a XML

Súbory je možné importovať (SHP aj XML) aj exportovať (len SHP).

7.      Dostupný nový modul  Výškopis ver.4

Zmenený spôsob výpočtu kubatúr medzi dvoma povrchmi. Doplnená tvorba priečnych rezov. Priečne rezy je možne použiť aj na výpočet kubatúr. Doplnený prvok Štvorcová sieť, použiteľný pre interpoláciu výšky (pri zapnutej štvorcovej sieti kurzor ukazuje aktuálne Z podlá polohy YX). Import z textového zoznamu bodov.

8.      Dostupný nový modul PPú ver. 2

9.      Zmeny v module DBF 3

Doplnený export CSV pre zvolené osoby. Zvolené osoby nastavujú sa v okne prezerača DBF

10.   Ostatné zmeny

V editačnom okne je možná výmena hodnôt výšky bodu Z1 a Z2.

Kopia objektov zohľadňuje typ čiary na obvode.

Ako triedu bodov je možne zadať ľubovoľnú hodnotu.

Smer textu je možné zvoliť rovnobežne s existujúcim textom.

Hodnoty atribútov je možne zobraziť v grafike ako text.

Atribúty parciel je možné zobraziť v okne Zoznam objektov (skratka CTRL+B)

Atribúty parciel je možné nastaviť pomocou CSV súboru.

Ohrada tvorená pomocou obvodu parcely využíva aj vnorené časti.

Zrýchlené prekresľovanie kresby

2019-02-19 

VGI: Trieda bodu pre nečíselné body (súbor VTXFORM.DEF)

 

Parameter NCTR umožňuje nastaviť hodnotu triedy bodu T v súboroch VGI. Ak parameter NCTR nie je nastavený (alebo ma hodnotu NCTR=-1) pre nečíselné body platí hodnota T načítaná počas importu VGI.

 

Príklad: VRS=KLADPAR;ATR=PARCIS=NUM;TYP=OBJ; NCTR=5

 

2019-12-20                      

Nová verzia programu GEOPLOT 7.5

 

1.      Súbory DWG DXF vo formáte  AutoCAD 2018

Pre import a export súborov DWG a DXF je použitá nová knižnica DLL podporujúca súbory vo formáte AutoCAD 2018.

 

2.      Čísla bodov ako text

Čísla bodov zo súborov TXT alebo DWG/DXF môžu obsahovať aj text.

 

3.      Nová verzia modulu DBF

Modul DBF 3 umožňuje získať z grafiky hromadne informácie z DBF o vlastníkoch parciel v zvolenej lokalite formou hromadnej tlače LV (ako PDF) alebo výstupom vo formáte CSV (použiteľne v programe Excel).

Príručka modulu DBF 3 rev. 2020-01-02 : &

 

 

2017-12-15 

Nová verzia programu GEOPLOT 7.3

 

1.      Súbory DWG DXF vo formáte  AutoCAD 2013-2017

Pre import a export súborov DWG a DXF je použitá nová knižnica DLL podporujúca súbory vo formáte AutoCAD 2013-2017.

 

2.      Vylepšený import/export súborov dxf/dwg

Pre import boli doplnené prvky kóta (Dimensions) a šrafa (Hatch). Zmenený zostal aj export plných plôch z Geoplotu. Namiesto doterajšej konverzie plných plôch na čiary (husté šrafovanie nahrádzalo plnú plochu) je použitý prvok Hatch. Výstupné súbory sú menšie, rýchlejšie sa načítajú.

 

2017-01-08

VGI: vrstva TARCHY (dodatok č.22/2016 k usmerneniu USM_UGKK_SR_13/2013)

 

Export VGI: nová definícia, parameter VEC

 

Použitie:    VRS=TARCHY;TYP=VEC;       

 

Spôsob tvorby kresby:

Hranicu rozsahu vecného bremena kreslime čiarou „BODKOČIARKOVANÁ 3“ vo vrstve TARCHY. Hranicu tvorí jedna uzavretá čiara (počiatočný a koncový bod sú totožne) alebo niekoľko na seba nadväzujúcich čiar tvoriacich uzavretý celok. Os vedenia vecného bremena kreslime čiarou „BODKOVANÁ“ vo vrstve TARCHY.

Ak hranica rozsahu nie je tvorená jednou čiarou funkcia Topológia ktorá je súčasťou exportu VGI čiary pospája a pripadne aj otočí  aby zabezpečiť správny  (kladný) smer hranici.

Ako prvé exportovane sú čiary typu „BODKOČIARKOVANÁ 3“ (K=18). Ak vnútri hranici rozsahu nachádza sa  čiara „BODKOVANÁ“ znázorňujúca os vedenia vecného bremena (K=19), potom čiara je pripísaná k hranici rozsahu. Na konci zapísané sú samostatne osi vedenia neuzavreté hranicou rozsahu. Neuzavreté čiary tvoriace hranicu rozsahu vecného bremena nie sú zapísané do VGI.

Pre aktualizáciu tabuľky čiar (pre VGI) a úpravu súboru VTXFORM.DEF (definícia formátu pre export VGI) bola doplnená funkcia v menu Parametre- Tabuľky- Súbory – VGI.

 

2016-08-18 

Nová verzia programu GEOPLOT 7.2

 1. Súradnice a uhol otočenia ako reálne čísla.

Doteraz súradnice boli v Geoplote uschovávané ako celočíselne hodnoty z presnosťou do 1mm a uhol otočenia textov a značiek ako celočíselná hodnota s presnosťou 1/1000 stupňa. Je to postačujúce pre kresby vytvárané v sústave S-JTSK. Prechod na reálne čísla bol potrebný pre zaistenie kompatibility zo súbormi DXF/DWG vytváraných v najnovších verziách AutoCADu.

 

 1. Vylepšený import súborov DXF a DWG

Prispôsobenie aktuálnym formátom súborov DXF a DWG. Zaokrúhľovanie súradníc na 1/1000m a uhlov na 1/1000 stupňa mohlo zapríčiniť nepresnosti, najmä pri kresbách v ktorých súradnice boli mimo rozsah súradníc používaných v S-JTSK.

 

 1. Export dxf/dwg vo formáte  AutoCAD 2007-2009.

 

 1. Tabuľka vrstiev bola zväčšená  z 64 na 1000 vrstiev.

Ovládanie tabuľky vrstiev sa nezmenilo. Zväčšila sa len veľkosť,  z 8x8 na 8x125.

 

 1. Presnosť súradníc zväčšená do 0,0001m

Prechod na reálne čísla umožnil zväčšiť presnosť súradníc a výpočtov na 0,0001m.

 

 1. Orezávanie kresby voľbou objektov.

Funguje podobne ako orezanie pomocou ohrady. Objekty sú volené pomocou parcelného čísla. Ponechaná je časť kresby pokrytá zvolenými objektmi.

 

 1. Presun kresby pomocou obdĺžnikového výrezu.

Použiteľné pri presunie tabuliek.

 

 1. Funkcia nájdi text bola doplnená aj o možnosť nahradiť zvolený text novým.

 

 1. Úprava čiar "úsečka výberom".

Umožňuje upravovať jednotlivé úsečky čiar ručným výberom.

 

 1. Zobrazenie prevýšenia bodu

Ako text je možné zobraziť nie len výšky bodu Z1 a Z2 ale aj prevýšenie, rozdiel výšok Z1-Z2.

 

 1. Omerná mierka používa Z2

Pre výpočet omernej je možné použiť výšku bodu Z1 alebo Z2.

 

 1. Sklon

Omerná môže byť použitá aj pre výpočet sklonu. Sklon je počítaný v percentách.

 

 1. Polárna metóda počíta súradnicu Z.

 

 1. Linearizácia čiary aproximuje súradnicu Z.

 

 1. Funkcia nájdi parcelne číslo využíva aj REF súbor.

Uľahčuje kopírovanie parciel z referenčného súboru do pracovnej kresby.

 

 1. Rozbitie a kópia značky.

Použiteľné pre kresby vytvorené importom DXF/DWG. Značka je rozbitá na základné prvky a následne kopírovaná do kresby. Kopírovať je možné značku ako celok alebo selektívne jednotlivé typy prvkov tvoriace značku: čiary, texty, krúžky a značky.

 

2016-02-14 

Modul výškopis ver. 3.0

 

Modul Výškopis umožňuje vypočítať kubatúry, vytvárať vrstevnice a výškové šrafy. Pre tvorbu vrstevníc a výpočet kubatúr program používa trojuholníkovú sieť generovanú z výškových bodov určených „Obvodom - body“. Tvorbu siete je možné ovplyvniť určením obmedzujúcich prvkov: „Hrana“ – čiara, ktorú trojuholníky nemôžu križovať (hrana výkopu, oporný múrik), „Diera“ – vyňatá oblasť (murovaná šachta, stavba). Trojuholníky sú vytvárané pre celý „Obvod - body“. Výpočty kubatúr a vrstevnice sú ukončené na „Obvod – výpočty“, ktorý môže byť totožný alebo menší ako „Obvod – body“. Výškové šrafy sú kreslené ako úsečky medzi dve zvolene čiary, kolmo na prvú čiaru.

 

Príručka modulu Výškopis rev. 2016-02-14 : &

2015-05-20 

Geoplot 7.1 pod Windows 8

 

·             Pod Windows 8 nie je možná automatická registrácia knižnice ActiveX používanej Geoplotom na konverzie DWG/DXF.

Inštaláciu je potrebne urobiť ručné. Po neúspešnom pokuse exportovať / importovať DXF je v pracovnom priečinku Geoplotu vytvorený súbor G.BAT, ktorý obsahuje príkazy potrebné pre registráciu knižnice. Súbor zvoľte pomocou pravého tlačitka myši a v kontextovom menu vyberte položku „Spustiť ako správca“.

 

·             Pri inštalácii Geoplotu pod Windows 8 pre názov pracovného priečinka používajte názvy bez medzier (napr. C:\Geoplot71). Ak názov  obsahuje

medzeru Geoplot nie je schopný aktualizovať definičné tabuľky.  

 

2014-06-23 

Nový modul: DTM (Digitálna technická mapa)

 

Vytvára formátovaný súbor DXF (preddefinované vrstvy, typy čiar, značky formát textov). Definičné tabuľky umožňujú vytvoriť DXF vo formáte požadovanom pre ohlasovaciu povinnosť zmien obsahu technickej mapy v zmysle VZN č. 1/1995 o technickej mape Bratislavy.

 

Príručka modulu DTM rev. 2014-06-23 : &

2013-10-14 

Nový modul: PROFIL

 

Umožňuje vytvoriť pozdĺžny profil z nameraných výškových bodov. Vytvára čiaru terénu, čiaru nivelety, kóty pre jednotlivé lomové body (terén, niveleta, hĺbka výkopu), zobrazuje siete a chráničky. Vytvára tabuľku s vypočítanými hodnotami spádu a dĺžky jednotlivých úsekov profilu.

 

Príručka modulu PROFIL rev. 2013-12-18 : &

 

2013-07-12 

Nová verzia programu GEOPLOT 7.1

 1. Body s tým istým číslom

Program umožňuje viackrát vytvárať body s tým istým číslom. V programe sa používajú tri kategórie bodov: body kresby, identické body a kópia bodu. Kópie bodov vytvorené pomocou detailu nie sú použiteľné pre export VGI.

 

 1. Export vrstvy BODY do VGI podľa usmernenia č. USM_UGKK SR_9/2013

V kresbe môžu byť použite body s tým istým číslom a rôznymi súradnicami (napr. vo vrstve KLADPAR a BODY), Geoplot 7.1 umožňuje vytvárať VGI podľa usmernenia 9/2013.

Definícia exportu VGI pre vrstvu BODY v súbore VTXFORM.DEF je nasledovná: VRS=BODY;TYP=BOD;

 

 1. Druhá výška bodu

Použitie 2. výšky bodu sa nastavuje vo vlastnostiach obrazovky, v karte 2. výška bodu.

Druhá výška bodu môže byť použitá pri exporte aj importe TXT súborov. Formát TXT súborov sa nastavuje v súbore .\FORMAT\IMPORTXT.DEF.

Definícia formátu TXT súboru obsahujúceho 2. výšku bodu je nasledovná:

 

#Zoznam bodov XYZZ

CSV=CB;X;Y;Z;Z;TR

 

1.výskyt parametra Z platí pre 1. výšku

2.výskyt parametra Z platí pre 2. výšku

 

 1. Ikona Obľúbené

Urýchlenie práce je možné pomocou zoznamu obľúbených funkcií dostupných cez ikonu v hlavnom menu. Nová položka do zoznamu sa pridáva nasledovne: počas voľby funkcie držať stlačený kláves <INS>. Naposledy použitá funkcia je automaticky pridaná ako 1. položka v zozname.

 

 1. Prieniky dávkou

Využívané programom Geotab5.

Pomocou preddefinovaných definícií sa vytvárajú prieniky aj objekty z prienikov v jednom kroku.

Klávesová skratka: <CTRL>+P

 

 1. Voľba upravovaných objektov pomocou tabuľky Zoznam objektov

Označenie objektov v tabuľke „Zoznam objektov“ je vyžité vo funkcii Uprav. Týmto spôsobom je dovolené:

- ľavým gombíkom myši vyvolať kontextové menu, pre hromadné označovanie,

- dvojklikom myši zobraziť zvolenú parcelu v grafike.

 

 1. Import VGI, atribúty

Využíva konverziu číselných hodnôt atribútu na textové (popis).Ak atribút je zadefinovaný a číselná hodnota atribútu z VGI je totožná s tou, ktorá je v definícii, v importe VGI sa použije  textová hodnota atribútu.

 

 1. Detail

Detail vytvára kópiu bodov. Môže obsahovať orámovanie, ktoré ohraničuje kresbu detailu.

 

 1. Kópia objektov

Kopírovanie objektov bolo rozšírené o možnosť kopírovať čiary vo vrstve ZAPPAR a značky DRP patriace k objektu.

 

 1. Zobrazovanie popisu bodu

Popis bodu v grafike sa zobrazuje dvoma spôsobmi. Ako text s fixnou veľkosťou, nezávislou od zväčšenia, umiestnený presne na bode. Ten spôsob sa využije pri ručnom spájaní bodov podľa popisu. Druhý spôsob zobrazuje popis ako číslo bodu. Spôsob zobrazenia nastavuje sa vo vlastnostiach Obrazovky v karte „Popis bodu“.

 

 1. Inverzné zobrazovanie

Ak prvok má rovnakú farbu ako pozadie, stáva sa neviditeľným na obrazovke.

Nový parameter „Parametre – Obrazovka – Vzhľad - Inverzia pozadia“ dovoľuje zmeniť farbu prvku na inverznú, čím sa prvok stáva viditeľným. Parameter súvisí len so zobrazovaním na obrazovke, samotná farba prvku sa nemení.

Klávesová skratka: CTRL+ALT+P.

 

2011-12-05 

Nová verzia programu GEOPLOT 7.0

 1. Referenčné súbory

            V kresbe môžu byť použité referenčné súbory. Referenčný súbor k aktívnej kresbe môžete pripojiť v menu Súbor, stlačením poľa Ref v štatusovom riadku, alebo vložením ikony súboru na pracovnú plochu Geoplotu. Referenčné súbory je možné využívať na zachytávanie počas tvorby kresby v aktívnom výkrese (zachytávanie na bod, čiaru, koniec čiary). Súčasne s aktívnou kresbou je možné referenčné súbory tlačiť alebo exportovať do VGI.

            Referenčné súbory majú tabuľku vrstiev nezávislú od aktívnej kresby. Môžu byť zobrazované jednofarebne (pre ľahšiu identifikáciu) alebo v pôvodných farbách.

 

 1. Automatická tvorba vnorených objektov

            Program počas tvorby objektov zisťuje, či vo vnútri tvoreného objektu sú iné objekty, ak áno, použije ich pre vytvorenie vnorenej časti. Názov skupiny pre vnorené objekty môže byť totožný s vytváraným objektom (najčastejší prípad), ale môžu byť využité aj všetky dostupne skupiny (nachádzajúce sa v zapnutých vrstvách).

Automatická tvorba vnorených objektov sa nastavuje vo vlastnostiach objektov: Parametre – Tabuľky – Objekty, v karte Vlastnosti a to vypnutím parametra Vnorené časti ručne.

            Program umožňuje aj hromadnú aktualizáciu vnorených časti existujúcich objektov s pomocou funkcie Aktualizácia vnorených časti, ktorá je dostupná v menu Funkcie - Práca s objektmi.

 

 1. Transformácia kresby

            Pre transformáciu kresby je možné využiť nasledovné typy transformácie:

 

Afinná

otočenie a presun kresby, zmena mierky nezávislé pre X a Y

 

Helmertova

otočenie a presun kresby, zmena mierky

Nová

Podobnostná

otočenie a presun kresby, bez zmeny mierky

vhodné pre JTSK03

 

            Program uschováva zoznam transformačných bodov (súbor *.BOT). Je to dôležité napr. pre neskoršiu inverznú transformáciu JTSK do JTSK03.

 

 1. Prieniky

            Tvorba prienikov je doplnená o funkciu Topológia. Funkcia minimalizuje kresbu,  a preto nevznikajú prázdne miesta medzi objektmi (plochy menšie ako 0,5 m2) a urýchľuje sa tvorba prienikov.

Minimálna vzdialenosť pre topológiu sa nastavuje novým parametrom v PRIENIK.DEF: TOPOLOGIA= vzdialenost_v_mm.

Štandardná hodnota: TOPOLOGIA=20

 

Topológia v prienikoch upravuje kresbu nasledovným spôsobom:

 1. Ak parameter Presnosť súradníc je nastavený na hodnotu v cm (Parametre Obrazovky - Ine) zaokrúhli súradnice kresby na centimetre.
 2. Stotožňuje (platí pre susedné objekty a objekty v odlišných skupinách) alebo odstráni body (platí pre lomové body v rámci jedného objektu), ak sú vo vzdialenosti menšej ako hodnota zadaná parametrom TOPOLOGIA
 3. Stotožní hranice: vytvorí na hranici objektu lom bodu ak vzdialenosť bodu v druhej skupine je menšia ako nastavená hodnota.

Po dokončení prienikov sú zmeny podľa bodu 2 a 3 obnovené.

 

#ukazka

 &PARCUO

 &KLADPAR

CSV=;PARCUO.NAZOV;KLADPAR.NAZOV;;;;VYMERA;;

TOPOLOGIA=50

TYP=KLADPAR.ROEP NULY

PARCIS=PARCUO

 

 1. Zmeny v importe DWG/DXF

            Import je rýchlejší a je doplnené spracovanie formátovania a kódovania textov a súradníc OCS.

 

 1. Text v čiare

            Text je možné umiestniť ako súčasť čiary – časť čiary prekrytá textom je prerušená.

 

 1. Umiestňovanie rovnakých textov

            Program počas umiestňovania textu ponúka zoznam umiestnených textov. Pre opätovné umiestnenie totožného textu je možné vybrať zo zoznamu.

 

 1. Prečiarknutá značka

            Značka môže byť zobrazovaná ako prečiarknutá (podobne ako texty). Prečiarknutie sa nastavuje cez úpravu značky alebo úpravu objektu, ak je značka pripísaná k objektu.  Prečiarknutie značky cez objekt je nastaviteľné zvolením prečiarknutia textu parcelného čísla, ak v menu Možnosti v okne Úpravy nastavíte, že zmena platí aj pre značky DRP.

 

 1. Kópia čiar s posunom

            Program dokreslí novú čiaru rovnobežne so zvolenou čiarou. Odsunutie čiary sa nastavuje v metroch. Nová čiara môže byť dokreslená z jednej alebo z oboch strán.

 

 1. Popis bodu

            Popis bodu je textový údaj, ktorý môže byť priradený k bodu ručne, z textového zoznamu bodov alebo zo súboru VGI. Popis bodu je možné zobrazovať v kresbe (napr. pre uľahčenie spájania bodov alebo identifikáciu trojhraničných bodov na hranici KATUZ), zapísať do textového zoznamu bodov a použiť počas exportu VGI.

Zobrazovanie popisu sa nastavuje v menu Parametre - Obrazovka - Popis bodu.

            Pre import popisu z textového zoznam bodov je možné doplniť popis formátu v definičnom súbore IMPORTXT.DEF, (nachádza sa v priečinku FORMAT) o parameter POPIS.

 

Príklad:

#Zoznam bodov GeusYX

CSV=CB;Y;X;Z;POPIS

 

            Export popisu do VGI je riadený parametrom E. Popis sa zapíše do VGI len vtedy, ak nastavíte E=ÁNO.

 

Príklad:

VRS=KATUZ;ATR=ATR=(SET);TYP=LIN;E=ANO;G=ANO

 

 1. Kontrola DRP po importe VGI

            Počas importu VGI je možné použiť funkciu Kontrola DRP. Objektom nastaví ako hlavný druh pozemku údaj evidovaný v databáze.

 

 1. Nájdi koordinátu

            Menu Nájdi koordinátu preberá údaje zo schránky, čo umožňuje nájsť v kresbe miesto podľa súradníc z textového súboru (napr. VGI). Program použije len číselné údaje a nečíselné odstráni (ponechá: znaky 0.. 9, medzera, bodka, čiarka a TAB).

V textovom súbore označený text je možné skopírovať pomocou CTRL+C a pomocou pravého tlačitka myši vložiť do okna Nájdi koordinátu.

 

2011-12-04 

Oprava:  poradie značiek v objekte pri exporte VGI (ak existuje prvá sa zápise šípka a potom značky DRP)

 

 

2011-11-18  

Tabuľka DRP doplnená podľa usmernenia č. P-2946/2011.

 

2011-04-06 

Export VGI do JTSK03                                 Aktualizované: 2011-04-15  DOPLNENIE VRSTIEV ZAPPAR  A TARCHY  

 

Program automatický doplní nove definície pre export VGI pre JTSK03 a vzorce pre odchýlky výmery podľa vyhlášky č. 74/2011.

 

#JTSK03 VGPmer

 EXT=VGI

 TRIEDA=1

 VRS=HRPAR=MERPAR;ATR=PARCIS=NUM;TYP=OBJ;          ßvrstva MERPAR obsahuje merané parcely

 VRS=HRPAR=MERZAP;TYP=LIN;                                               ßvrstva MERZAP obsahuje merané ZAPPAR čiary

 VRS=HRPAR=MERLIN;TYP=LIN;                                    ßvrstva MERLIN obsahuje merané čiary ktoré netvoria hranicu novej parcely

 VRS=HRPAR=MERTAR;TYP=LIN;                                              ßvrstva MERTAR obsahuje merané TARCHY

 VRS=HRPAR=MERBOD;TYP=BODCB;                                       ßvrstva MERBOD obsahuje merané body, ktoré nie sú súčasťou parciel ani čiar

 

#JTSK03 VGPt

 EXT=VGI

 TRIEDA=5

 VRS=HRPAR=MERBOD;TYP=BODCB;

 VRS=KLADPAR=MERPAR;ATR=PARCIS=NUM;TYP=OBJ;

 VRS=ZAPPAR=MERZAP;CAST=MERPAR;TYP=LIN;                ßvrstva MERZAP

 VRS=TARCHY=MERTAR;TYP=LIN;                                           ßvrstva MERZAP

 VRS=LINIE=MERLIN;TYP=LIN

 

Tabuľku vrstiev je potrebne doplniť o nové názvy pracovných vrstiev MERPAR MERLIN MERZAP MERTAR a MERBOD (v menu Parametre- Tabuľky - Vrstvy).

 

Bodom vo vrstve MERBOD nastavte typ zobrazenia ZNAČKA (v editačnom okne Informácie o prvku)

a v karte ZNAČKA zvoľte značku „Profilový bod“ (knižnica Špeciálne).

Vo VGI body budú zapísané s parametrom S=6

 

 

Nové parametre v súbore VTXFORM.DEF:

 

Nový parameter v súbore VTXFORM.DEF (využite v #JTSK03 VGPmer a #JTSK03 VGPt)

 

BODCB : VRSTVA OBSAHUJE BODY BODOVEHO POLA /čísla bodov ako text sa nezapíšu/

 

Príklad:

VRS=HRPAR=MERBOD;TYP=BODCB;

2011-04-06   

Export/Import DWG pod Vistou a Win 7

 

Pod Vistou a Win 7 nie je možná automatická inštalácia knižnice ActiveX

používanej Geoplotom na konverzie DWG/DXF. Inštaláciu je potrebne urobiť ručné.

 

V menu Štart- Programy- Príslušenstvo- SPUSTIT.

 

RunAs /user:administrator "regsvr32.exe c:\geoplot6\ActiveConverter.dll"

 

To isté je možné urobiť aj pomocou dávkového súbor G.BAT (heslo pre rozbalenie: 123) . Súbor prekopírujte na plochu, zvoľte pomocou pravého tlačitka myši a v kontextovom menu vyberte položku „Spustiť ako správca“.

Súbor G.BAT obsahuje príkaz : regsvr32.exe c:\geoplot6\ActiveConverter.dll

 

Ak Geoplot je nainštalovaný do iného priečinka ako c:\geoplot6, nahraďte v príkaze text c:\geoplot6 platným názvom pracovného priečinka.

2010-05-17   

Aktualizovaná hlavička súboru VTXFORM.DEF

 

**************************************************************************

************************* GEOPLOT - VTX **********************************

**************************************************************************

*17.5.2010

* ATR=TXT=nazov=hodnota   //do vgi zaspise sa ako &B nazov=hodnota

* ATR=DAT=nazov   //do vgi zaspise sa ako &B nazov=DD.MM.RRRR

*

*priklad

*#VGI VKM

* EXT=VGI

* MIERKAKRESBY=1000

* ATR=TXT=KVALITA=4

* ATR=TXT=POPIS=ROEP

* ATR=TXT=MIERKA=2880

* ATR=DAT=AKTUAL

*

*Takto vyzera vo VGI

*

*&V LZ0456kn YX cm 504700.00 1268100.00 3

*&R 504764.04 1268108.82 505466.91 1268353.14 1000

*&B KVALITA=4

*&B POPIS=ROEP

*&B MIERKA=2880

*&B AKTUAL=13.2.2008

*

*TENTO SUBOR JE NUTNY PRE EXPORT/IMPORT KRESBY VYTVORENEJ PROGRAMOM GEOPLOT DO/Z

*SYSTEMU KOKES.

*

*POPIS FORMATU:

*

*ZA "#" NASLEDUJE NAZOV SKUPINY VRSTIEV /MAX.20 ZNAKOV/, POUZITY V PROGRAME

*GEOPLOT PRE ROZLISENIE JEDNOTLIVYCH FORMATOV.

*SUBOR MOZE OBSAHOVAT MAX. 64 DEFINICII SKUPIN /POPISOV VRSTIEV/.

*SKUPINA MOZE OBSAHOVAT LUBOVOLNY POCET VRSTIEV. KAZDA VRSTVA JE DEFINOVANA

*V JEDNOM RIADKU, PRICOM KAZDY RIADOK MUSI SA ZACINAT KLUCOVYM SLOVOM "VRS".

*DEFINICIA MUSI OBSAHOVAT MINIMALNE POLOZKU "VRS" A "TYP".

*POLOZKA  "ATR"  NEMUSI BYT POUZITA, ALE MOZE BYT POUZITA AJ VIACKRAT

*V DEFINICII JEDNEJ VRSTVY.

*JEDNOTLIVE POLOZKY V RIADKU SU ODDELENE ZNAKOM ";".

*

*

*VRS : NAZOV VRSTVY VO VTX SUBORE. ZA DRUHYM ZNAKOM "=" MOZE BYT UMIESTNENY

*      NAZOV VRSTVY V GEOPLOTE, AK NIE JE TOTOZNY S PREDCHADZAJUCIM NAZVOM.

*ATR : NAZOV ATRIBUTU VRSTVY. ZA MENOM ATRIBUTU NASLEDUJE DRUHY ZNAK "=",

*     ZA KTORYM JE DEFINOVANY VYZNAM ATRIBUTU

*      OBJ: ATRIBUTOM JE MENO OBJEKTU AKO TEXT

*      OBV: FUNGUJE AKO ATRIBUT TYPU "OBJ" ALE DO OBJEKTU NEZAPISE SA TEXT.

*           POUZITELNE NAPR. PRE OBVOD KATASTRA

*       NUM: ATRIBUTOM JE MENO OBJEKTU AKO CISLO ("/" -> ".")

*      NUL: ATRIBUT JE ROVNY 0 /napr.: CASTI VYCLENENE ZO ZEPV PN/

*      NUMBEZNUL: ATRIBUT BUDE PRAZDNY AK PARCELNE CISLO MA HODNOTU 0

*      DAT: ATRIBUTOM JE AKTUALNY DATUM

*      INDEX: ATRIBUTOM JE PORADOVE CISLO PARCELY V SUBORE VGI

*      KVALITA: ATRIBUTOM JE KVALITA PARCELY ODVODENA OD KVALITY LOMOVYCH BODOV

*       VYM: ATRIBUTOM JE VYMERA PARCELY

*           POUZITIE: ATR=VYMERA=VYM

*      DRP: ATRIBUTOM JE KOD DRUHU POZEMKU

*      SVP: ATRIBUTOM JE SPOSOB VYUZITIA POZEMKU

*      TAB: TEXT ATRIBUTU JE ZISKANY Z DEKODOVACIEJ TABULKY

*           POUZITIE: ATR=SUBOR=TAB, KDE SUBOR JE NAZOV SUBORU UMIESTNENEHO

*           V PRIECINKU OBJEKTY. SUBOR OBSAHUJE DVOJICE KOD=POPIS

*           PRIKLAD    

*              *skeletovitosť

*              ATR=SKELET;6;1

*              0=Pôdy bez skeletu

*              1=Slabo skeletovité pôdy

*              2=Stredne skeletovité pôdy

*      (SET):ZAPISU SA VSETKY NEPRAZNE ATRIBUTY TVORIACE SET PRIPOJENY K PRVKU.

*            TYKA SA OBJEKTOV, CIAR, BODOV.

*            POUZITIE: ATR=ATR=(SET). 

*            ZAPISE SA AKO NAZOV_ATRIBUTU=HODNOTA_PRE_EXPORT

*TYP : TYP VRSTVY. MOZE PRIJAT NASLEDUJUCE HODNOTY

*      OBJ  : VRSTVA OBSAHUJE OBJEKTY

*      TXT  : VRSTVA OBSAHUJE TEXTY

*     1TXT  : KAZDY TEXT SOLO

*     LIN  : VRSTVA OBSAHUJE CIARY

*     BOD  : VRSTVA OBSAHUJE BODY BODOVEHO POLA /S CISLAMI BODOV AKO TXT/

*     1BOD  : KAZDY BOD SOLO

*     BODTXT      : VRSTVA OBSAHUJE CISLA BODOV AKO TEXT

*     ZNK   : MAPOVE ZNACKY OKREM ZNACIEK KULTUR /SU PRIPISANE K OBJEKTOM/

*     1ZNK  : KAZDA ZNACKA SOLO

*     MLIST: ZAPISU S RAMY A NAZVY MAPOVYCH LISTOV ZVOLENEJ MIERKY

*             POUZITIE:VRS=MLUO;TYP=MLIST;MIERKAML=2880

*             PARAMETER MIERKAML= URCUJE MIERKU MAPOVYCH LISTOV

*     MIMORAM: ZAPISU SA MIMORAMOVE UDAJE MAPOVYCH LISTOV ZVOLENEJ MIERKY

*             POUZITIE:VRS=MLMRU;TYP=MIMORAM;MIERKAML=2000

*             ZAPISUJU SA CIARY,TEXTY,ZNACKY. ZNACKY KTORE NIE SU POUZIVANE

*             VO VGI SU ROZBALENE A ZAPISANE AKO CIARY A TEXTY.

*     KRESBA: ZAPISU SA VSETKY PRVKY VO ZVOLENEJ VRSTVE

*             POUZITIE:VRS=DOPLNMER;TYP=KRESBA;

*             ZAPISUJU SA CIARY,TEXTY,ZNACKY, POLYGONOVE BODY. ZNACKY KTORE

*             NIE SU POUZIVANE VO VGI SU ROZBALENE A ZAPISANE AKO CIARY A TEXTY

*SOLO: KAZDA CIARA VO VRSTVE ZAPPAR JE ZAPISANA SAMOSTATNE /alternativa k CAST/

*CAST: MA VYZNAM LEN PRE EXPORT OBJEKTOV TYPU "LIN". AK POLOZKA "CAST" NIE JE

*     POUZITA VSETKY CIARY SU ZAPISANE DO JEDNEJ SKUPINY SUBORU VTX.

*     "CAST" DEFINUJE NAZOV VRSTVY, KTORA BUDE POUZITA NA ROZTRIEDENIE CIAR

*     DO NIEKOLKYCH SKUPIN. DO JEDNEJ SKUPINY SU ZAPISANE CIARY,

*     KTORYCH ASPON JEDEN KONIEC JE VO VNUTRI OBJEKTU /PARCELY/ UMIESTNONEHO

*     VO ZVOLENEJ VRSTVE.

*KLIN: AK KLIN=0 HODNOTA KRESLIACEHO KLUCA PRE CIARY JE STANOVENA PODLA

*     TYPU A HUBKY CIAR POUZITYCH V KRESBE. AK KLIN<>0 STANOVI PREDEFINOVANU

*     HODNOTU KRESLIACEHO KLUCA PRE VSETKY CIARY V KRESBE. AK KLIN NEJE

*     UVEDENE IMPLICITNE JE PREDPOKLADANA HODNOTA KLIN=0.

*TRIEDA:DEFINUJE TRIEDU PRESNOSTI (TRIEDA=3), TREBA JU NASTAVIT AJ V GRAFIKE

*EXT : PRIPONA SUBORU

*CB  : NASTAVUJE SPOSOB ZAPISU CISLA BODU

*      POUZITIE CB=ANO  CISLA BODOV BUDU ZAPISANE

*               CB=NIE  CISLA BODOV NEBUDU ZAPISANE

*D   : DEFINUJE REFERENCNY BOD TEXTU    

*E   : ZAPISE SA POLOZKA „POPIS BODU“ (je spristupnena vo vlastnostich bodu, ako textova  premenna). 

*      POUZITELNE VO VRSTVE KATUZ AKO ATRIBUT PRE TROJHRANICNY BOD

*F   : DEFINUJE FONT PRE TEXTY          

*G   : POVOD VZNIKU BODU

*      POUZITIE: G=ANO    ZAPISE SA HODNOTA PRIPISANA K BODU

*                G=NIE    NEZAPISE SA HODNOTA

*                G=CISLO  ZAPISE SA NASTAVENA HODNOTA (1,2,3..)

*H   : DEFINUJE VYSKU TEXTU V mm  

*     AK HODNOTY PRE F,D,H NE SU UVEDENE PROGRAM POUZIJE PRE FONT, REFERENCNY

*     BOD A VYSKU TEXTU TAKE HODNOTY AKE MA EXPORTOVANY TEXT.

*T   : TRIEDA PRESNOSTI, AK SA NEMA POUZIT, TREBA UVIEST T=NIE

*TXTKOD  ak je WIN,KODUJE SA VO WIN EE, INAK JE LATIN2 (TXTKOD=WIN)

*TOTOZNE_SPOLU:

*       PARCELY BUDU ZAPISANE V USPORIADANE PODLA PARCELNEHO CISLA, TOTOZNE

*       BUDU ZAPISANE AKO JEDEN OBJEKT

*------------------------------------------------------------------------------

*       PRIKLAD: VRS=UOV;ATR=UOV=NUM;TYP=OBJ;KTXT=1;KLIN=6;F=2;D=5;H=1.3;CB=NIE

*Export VGi: pouzitie pre BPEJ

*VRS=BPEJ;ATR=BJ=OBJ;TYP=OBJ;ATR=VYMERA=VYM;ATR=ATR=(SET);ATR=BPJ2VGI.TAB=TAB;

2010-03-23                                                                                                                          

Verzia 6.5

 

 

Nové parametre v súbore VTXFORM.DEF:

 

Pre export POPISU BODU.  Použiteľné napr. vo vrstve KATUZ ako popis trojhraničneho bodu.

 

Každá čiara bude zapísaná v samostatnom objekte

 

Pre využívanie atribútov vrstvou KATUZ je nutná zmena definície v súbore VTXFORM.DEF

 

VRS=KATUZ;SOLO;ATR=ATR=(SET);TYP=LIN; E=ANO;

2010-01-06

g6       Pôvod vzniku bodu, G=6.

 

            V programe bola doplnená hodnota (G=6) pre parameter Pôvod vzniku bodu.

            Zápis do súboru VGI pozostáva nezmenený – G-čko sa zápise len pre tie vrstvy, ktoré v definícii v súbore VTXFORM.DEF majú nastavený parameter G=ANO

 

            Príklad:

 

 

             VRS=KLADPAR;ATR=PARCIS=NUM;TYP=OBJ;G=ANO

             VRS=ZAPPAR;CAST=KLADPAR;TYP=LIN; ;G=ANO

2009-12-15

       Doplnenie vrstvy TARCHY pre export VGI.

 

            Úprava sa tyká definičného súboru VTXFORM.DEF umiestneného v priečinku VTX.

            Definíciu používanú pre export VGI pre vektorovú katastrálnu mapu doplníte o riadok označený v ponižšom príklade červenou farbou.

 

            Príklad:

 

            #VGI KATASTRALNA MAPA

             EXT=VGI

             MIERKAKRESBY=1000

             ATR=TXT=KVALITA=4

             ATR=TXT=POPIS=ROEP

             ATR=TXT=MIERKA=2880

             ATR=DAT=AKTUAL

             VRS=TARCHY;TYP=LIN;KLIN=15;G=ANO

             VRS=KLADPAR;ATR=PARCIS=NUM;TYP=OBJ;G=ANO

             VRS=ZAPPAR;CAST=KLADPAR;TYP=LIN;

             VRS=POPIS;TYP=TXT;

             VRS=OBVOD;ATR=SK=OBJ;ATR=AKT=DAT;TYP=OBJ;

             VRS=ZNACKY;TYP=ZNK

             VRS=POLYGON;TYP=BOD

             VRS=LINIE;TYP=LIN